Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA SWIMPLE

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Poniższy regulamin określa warunki świadczenia usług szkoleniowych w zakresie nauki pływania, przez szkołę pływania Swimple działającą pod firmą Piotr Litkowicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 69A/8, 01-802 Warszawa, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chełma pod nr 19135, o numerze NIP: 563-23-09-361, zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Zapisy i rezerwacja miejsc

2.1 W zajęciach nauki pływania mogą brać udział osoby dorosłe, tj. które ukończyły 18 rok życia, oraz dzieci w wieku od lat 4, których opiekunowie prawni potwierdzili brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach na pływalni.

2.2 Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w zajęciach jest akceptacja poniższego regulaminu oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zajęć wymagających wzmożonego wysiłku fizycznego.

2.3 Klasyfikacja do poszczególnych grup jest dokonywana na podstawie posiadanych umiejętności oraz wieku.

Zapisy na naukę pływania odbywają się drogą elektroniczną po przesłaniu zapytania na adres info@swimple.pl oraz uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca w grupie lub terminu zajęć indywidualnych.

3. Organizacja szkolenia i płatności

3.1 Klient ma do dyspozycji dwie formy szkolenia:

3.1.1 W grupie (4-6 osób) z ustalonym kalendarzem spotkań na cały rok szkolny, dostępnym na stronie www.swimple.pl w dniu dokonania rezerwacji.

3.1.2 W mini-grupie (3-4 osób) z ustalonym kalendarzem spotkań na cały rok szkolny, dostępnym na stronie www.swimple.pl w dniu dokonania rezerwacji.

3.1.3 Indywidualnie (1-2 osoby) z określoną liczbą zajęć do wykorzystania w ustalonym między stronami przedziale czasu i terminach.

3.2 Rezerwacja zostaje potwierdzona w momencie dokonania pierwszej wpłaty/zaliczki/całości za semestr/kurs/karnet według stawek oraz harmonogramu wpłat zamieszczonych na stronie www.swimple.pl na numer konta: IdeaBank 25 1950 0001 2006 7755 8289 0001.

3.3 Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby, które zalegają z płatnościami powyżej 14 dni.

3.4 Organizator w przypadku nie zebrania się grupy zwraca dokonane płatności na konto  bankowe uczestnika bądź jego opiekuna prawnego.

4. Nieobecności, odwoływanie i odrabianie zajęć

4.1 W przypadku nie odbycia się zajęć z przyczyn technicznych Szkoła Pływania Swimple może wyznaczy dodatkowy termin w celu odrobienia zaległości.

4.2 Szkoła Pływania Swimple nie zwraca pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie.

4.3 Uczestnikowi przysługuje możliwość odrobienia opuszczonych 2 zajęć grupowych w semestrze po wcześniejszym odwołaniu zajęć u organizatora telefonicznie lub drogą mailową. Odrobienie większej ilości zajęć jest możliwe po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do uczestnictwa w zajęciach w terminie, w którym uczestnik nie był obecny, a na który dokonał rezerwacji.

4.4 Zajęcia indywidualne można odrobić/przełożyć raz w miesiącu jednak w terminie wskazanym przez organizatora/trenera w trakcie trwania terminu ważności karnetu. W przypadku braku dostępnych terminów na odrabianie zajęć  organizator umożliwia uczestnikowi wzięcie udziału w zajęciach grupowych.

4.5 Zajęcia uznaje się za odwołane w momencie zgłoszenia nieobecności na 12 h przed planowanym rozpoczęciem.

4.6 Termin odrabianych zajęć ustala organizator po konsultacji z uczestnikiem/opiekunem prawnym.

5. Rezygnacja z nauki  

5.1 Szkoła Pływania Swimple zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu prowadzonych zajęć lub też rozwiązania grup poniżej minimalnej liczby osób. Jeżeli zmiana nastąpi w trakcie trwania semestru to różnica wynikająca z pozostałych do końca semestru godzin zostanie zwrócona uczestnikom lub ich opiekunom prawnym.

5.2 Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu, który w jego imieniu zawarł umowę, przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu 30 dni wypowiedzenia.

6. Wyłączenia odpowiedzialności

6.1 Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

6.2 Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub bez opieki.

6.3 Osoby nieprzestrzegające regulaminu Szkoły Pływania Swimple lub  regulaminu pływalni mogą zostać skreślone z listy uczestników bez zwracania należności za przepadające zajęcia.

7. Polityka prywatności

7.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorca Piotr Litkowicz, ul. Marymoncka 69a/8, 01-802 Warszawa, tel. 792332260, info@swimple.pl prowadzący firmę Swimple szkoła pływania.

7.2 Dane osobowe podane w procesie rezerwacji miejsca są niezbędne do prawidłowej realizacji szkolenia przez Swimple szkoła pływania, a wgląd do ich treści mają organizator oraz zatrudnieni instruktorzy.

7.3 Podstawową formą kontaktu ze szkołą pływania jest  Państwa adres mailowy, na który Swimple wysyłać będzie wiadomości wyłącznie dotyczące organizacji szkolenia, ważnych komunikatów lub nadchodzących zapisów na kolejne edycje kursów.

7. 4 Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji usługi, a odmowa ich podania skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

7.5 Przetwarzane przez Administratora dane mogą zostać powierzone firmom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną szkoły pływania, ale wyłącznie w celach niezbędnych do jej funkcjonowania.

7.6 Państwa dane będą archiwizowane na czas 5 lat od daty zakończenia ostatniego kursu.

7.7 W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.8 Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.9 Pozostałe kwestie są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

7.10 Akceptując powyższy regulamin wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa dla potrzeb prawidłowej realizacji zajęć.

7.11 Każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania na adres email informacji z pkt. 7.3 wysyłając odpowiednią informację z prośbą o wyłączenie subskrypcji na adres info@swimple.pl.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy o ochronie konsumenta.