Regulamin

REGULAMIN KLUBU PŁYWACKIEGO SWIMPLE

 

1.1 Poniższy regulamin określa warunki świadczenia usług szkoleniowych w zakresie pływania, przez klub pływacki Swimple działający pod firmą Swimple sp. z o.o. w Warszawie 01-755, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 67a/213, wpisaną do KRS pod numerem 0000897141, NIP 5252860437, REGON 388794597 zwaną dalej „Organizatorem”.

2.1 Szkolenia oferowane przez klub Swimple są podzielone na część rekreacyjną oraz sportową.

2.2 Każdego nowego uczestnik wstępującego do klubu Swimple obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa.

2.3 Każdy uczestnik powyżej 10 roku życia biorący udział w szkoleniu sportowym ma obowiązek wyrobienia licencji zawodniczej PZP. Brak aktywnej licencji może uniemożliwić ciągłość pływania w dobie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

2.3.1 Szkolenie rekreacyjne obejmuje regularne zajęcia nauki pływania w jednym z poniższych wariantów:

2.3.1.1 W grupie (4-6 osób – dorośli oraz dzieci od poziomu sekcji A) z ustalonym kalendarzem spotkań na cały rok szkolny, dostępnym na stronie swimple.pl w dniu dokonania rezerwacji.

2.3.1.2 W mini-grupie (2-3 osób – dzieci na etapie oswajania i sekcji A) z ustalonym kalendarzem spotkań na cały rok szkolny, dostępnym na stronie swimple.pl w dniu dokonania rezerwacji.

2.3.1.3 Indywidualnie z ustalonym kalendarzem spotkań na cały rok szkolny, dostępnym na stronie swimple.pl w dniu dokonania rezerwacji.

2.3.1.4 Zajęcia dla niemowląt z rodzicem w wodzie w grupie do 7 uczestników dla dzieci od 4 miesiąca do 4 lat.

2.3.1.5 Kursy przyspieszone i wakacyjne według aktualnej oferty.

2.3.2 Szkolenie sportowe obejmuje regularne zajęcia nauki pływania w jednym z poniższych wariantów:

  1. Sekcja Sport A (dzieci 5-7 lat) zajęcia 2x w tygodniu po 45 minut
  2. Sekcja Sport B (dzieci 7-8 lat) zajęcia 3x w tygodniu po 45 minut
  3. Sekcja Sport C (dzieci 8-10 lat) zajęcia 3x w tygodniu po 60 minut

2.4 Klasyfikacja do poszczególnych grup jest dokonywana na podstawie posiadanych umiejętności oraz wieku.

2.5 Organizator ma prawo do zmiany grupy uczestnikowi jeśli poziom grupy do której został zaklasyfikowany okaże się nieodpowiedni.

3.1 Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w zajęciach jest akceptacja poniższego regulaminu oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zajęć wymagających wzmożonego wysiłku fizycznego w wodzie.

3.2 Każdy uczestnik bądź jego opiekun prawny zobowiązuje się do wnoszenia opłat klubowych zgodnych z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.

3.3 Osoby nieprzestrzegające regulaminu Swimple, regulaminu pływalni lub sprawiające swoim zachowaniem zagrożenie dla innych osób przebywających na pływalni mogą zostać wydalone przez instruktora z zajęć i skreślone z listy uczestników bez zachowania 30 dniowego okresu wypowiedzenia oraz zwrotu wpłaconych środków.

3.4 W przypadku zatajenia ważnych informacji o specjalnych wymaganiach edukacyjnych dziecka, organizator na wniosek instruktora prowadzącego ma prawo do usunięcia uczestnika z zajęć grupowych i zaproponowania zajęć w formie indywidualnej.

4.1 Zapisy na naukę pływania odbywają się drogą elektroniczną po przesłaniu zapytania na adres info@swimple.pl. W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi, uczestnik lub jego opiekun prawny jest zobowiązany do uzupełnienia formularza elektronicznego otrzymanego na adres mailowy oraz akceptacji przedstawionych w nim regulaminów.

4.2 Po dokonaniu niezbędnych formalności, aktywnemu uczestnikowi zostaje przypisana odpowiednia grupa w systemie ActiveNow zgodnie z ustaleniami przesłanymi w formularzu.

4.3 Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest uregulowanie płatności za semestr według stawek oraz harmonogramu wpłat zamieszczonych na stronie swimple.pl na numer konta: ING 49 1050 1025 1000 0090 8125 5607.

4.4 Swimple zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu prowadzonych zajęć lub też rozwiązania grup poniżej minimalnej liczby osób proponując zmianę terminu lub zwrot wpłaconych środków. Jeżeli zmiana nastąpi w trakcie trwania semestru to różnica wynikająca z pozostałych do końca semestru godzin zostanie zwrócona uczestnikom lub ich opiekunom prawnym.

4.5 Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby, które zalegają z płatnościami powyżej 14 dni w przypadku płatności ratalnej.

5.1 W przypadku nie odbycia się zajęć z przyczyn technicznych Organizator może wyznaczyć dodatkowy termin w celu odrobienia zaległości lub anulować opłatę za przepadające zajęcia.

5.2 Organizator nie zwraca pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie.

5.3 Uczestnikowi przysługuje możliwość odrobienia 2 opuszczonych zajęć w semestrze po wcześniejszym odwołaniu w systemie Activenow na min 6h przed zajęciami. Odrobienie większej ilości zajęć jest możliwe po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do uczestnictwa w zajęciach w terminie, w którym uczestnik nie był obecny, a na który dokonał rezerwacji.

5.4 Uczestnik ma 30 dni na odrobienie zgłoszonej nieobecności.

5.5 Zapisy na odrobienie zajęć są dokonywane przez uczestnika lub opiekuna prawnego przez platformę ActiveNow.

5.6 Nieobecności zgłoszone w ostatnim tygodniu (dwóch tygodniach) zajęciowych przechodzą na kolejny semestr pod warunkiem kontynuacji pływania w kolejnym sezonie.

5.7 Organizator może wyznaczyć dodatkowy termin odrabiania zajęć w przypadku braku zaległości oraz terminowe regulowanie zobowiązań z klubem.

6.1 Nowemu uczestnikowi zapisującemu się na semestr pływania przysługują dwa zajęcia próbne, po których może zrezygnować z kursu pływania bez okresu wypowiedzenia. Jednorazowa opłata wpisowego w takim przypadku nie jest zwracana.

6.2. Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu, który w jego imieniu zawarł umowę, przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu 30 dni wypowiedzenia.

6.3. Jeśli płatność została uregulowana za cały semestr z góry to Organizator zwraca nadpłatę wynikającą z pozostałych do końca semestru godzin pomniejszoną o udzielony rabat z tytułu jednorazowej płatności.

7.1 Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

7.2 Niepełnoletni Uczestnik zajęć pozostaje pod opieką prowadzącego od momentu przekazania go przez opiekuna prowadzącemu, aż do momentu ich zakończenia. 

7.3 Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub bez opieki. 

 

8.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Swimple sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-755, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 67a/213, tel. 792332260, info@swimple.pl.

8.2 Dane osobowe podane w procesie rezerwacji miejsca są niezbędne do prawidłowej realizacji szkolenia przez Swimple, a wgląd do ich treści mają organizator oraz osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie biura.

8.3 Podstawową formą kontaktu ze szkołą pływania jest Państwa adres mailowy, na który Swimple wysyłać będzie wiadomości wyłącznie dotyczące organizacji szkolenia, obozów, ważnych komunikatów lub nadchodzących zapisów na kolejne semestry pływania.

8.4 Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji usługi, a odmowa ich podania skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

8.5 Przetwarzane przez Administratora dane mogą zostać powierzone firmom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną szkoły pływania, ale wyłącznie w celach niezbędnych do jej funkcjonowania.

8.6 Państwa dane będą archiwizowane na czas 5 lat od daty zakończenia ostatniego kursu.

8.7 W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.8 Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.9 Pozostałe kwestie są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

8.10 Akceptując powyższy regulamin wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa dla potrzeb prawidłowej realizacji zajęć.

8.11 Każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania na adres email informacji z pkt. 8.3 wysyłając odpowiednią informację z prośbą o wyłączenie subskrypcji na adres info@swimple.pl.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy o ochronie konsumenta.