Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA SWIMPLE

 

1.1 Poniższy regulamin określa warunki świadczenia usług szkoleniowych w zakresie nauki pływania, przez szkołę pływania Swimple działającą pod firmą Swimple Piotr Litkowicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 69A/8, 01-802 Warszawa, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chełma pod nr 19135, o numerze NIP: 563-23-09-361, zwaną dalej „Organizatorem”.

2.1 W zajęciach nauki pływania mogą brać udział osoby dorosłe, tj. które ukończyły 18 rok życia, oraz dzieci w wieku od lat 4, których opiekunowie prawni potwierdzili brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach na pływalni.

2.2 Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w zajęciach jest akceptacja poniższego regulaminu oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zajęć wymagających wzmożonego wysiłku fizycznego.

2.3 Klasyfikacja do poszczególnych grup jest dokonywana na podstawie posiadanych umiejętności oraz wieku.

2.4 Zapisy na naukę pływania odbywają się drogą elektroniczną po przesłaniu zapytania na adres info@swimple.pl. W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi, należy uzupełnić formularz rejestracyjny dla każdego z uczestników dostępny na naszej stronie swimple.pl 

Uczestnicy powracający, którzy zaakceptowali już regulamin wystarczy, że prześlą swoją dyspozycję dotyczącą godzin i dni zajęć w wiadomości mailowej.

3.1 Klient ma do dyspozycji dwie formy szkolenia:

3.1.1 W grupie (4-6 osób) z ustalonym kalendarzem spotkań na cały rok szkolny, dostępnym na stronie swimple.pl w dniu dokonania rezerwacji.

3.1.2 W mini-grupie (3-4 osób) z ustalonym kalendarzem spotkań na cały rok szkolny, dostępnym na stronie swimple.pl w dniu dokonania rezerwacji.

3.1.3 Indywidualnie (1-2 osoby) z określoną liczbą zajęć do wykorzystania w ustalonym między stronami przedziale czasu i terminach.

3.2 Rezerwacja zostaje potwierdzona w momencie dokonania pierwszej wpłaty/zaliczki/całości za semestr/kurs/karnet według stawek oraz harmonogramu wpłat zamieszczonych na stronie swimple.pl na numer konta: ING 52 1050 1054 1000 0092 7046 7872.

3.3 Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby, które zalegają z płatnościami powyżej 14 dni.

3.4 Organizator w przypadku nie zebrania się grupy zwraca dokonane płatności na konto  bankowe uczestnika bądź jego opiekuna prawnego.

4.1 W przypadku nie odbycia się zajęć z przyczyn technicznych Szkoła Pływania Swimple może wyznaczyć dodatkowy termin w celu odrobienia zaległości lub anulować opłatę za przepadające zajęcia.

4.2 Szkoła Pływania Swimple nie zwraca pieniędzy za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie.

4.3 Uczestnikowi przysługuje możliwość odrobienia 2 opuszczonych zajęć grupowych w semestrze po wcześniejszym odwołaniu w systemie Activenow na min 6h przed zajęciami. Odrobienie większej ilości zajęć jest możliwe po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do uczestnictwa w zajęciach w terminie, w którym uczestnik nie był obecny, a na który dokonał rezerwacji.

4.4 Zajęcia indywidualne można odrobić/przełożyć raz w miesiącu jednak w terminie wskazanym przez organizatora/trenera w trakcie trwania terminu ważności karnetu/semestru. W przypadku braku dostępnych terminów na odrabianie zajęć  organizator umożliwia uczestnikowi wzięcie udziału w zajęciach grupowych.

4.5 Zajęcia uznaje się za odwołane w momencie zgłoszenia nieobecności w aplikacji Activenow co najmniej 6h przed planowanym rozpoczęciem. 

4.6 Termin odrabianych zajęć ustala organizator po konsultacji z uczestnikiem/opiekunem prawnym. 

4.7 Zajęcia można odrobić w ramach trwającego semestru. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uczestnikowi przepadają ostatnie zajęcia w semestrze. Taka nieobecność jest możliwa do odpracowania w kolejnym semestrze pod warunkiem wcześniejszego uregulowania płatności za miniony oraz nadchodzący semestr zajęć pływackich.

5.1 Szkoła Pływania Swimple zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu prowadzonych zajęć lub też rozwiązania grup poniżej minimalnej liczby osób. Jeżeli zmiana nastąpi w trakcie trwania semestru to różnica wynikająca z pozostałych do końca semestru godzin zostanie zwrócona uczestnikom lub ich opiekunom prawnym.

5.2 Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu, który w jego imieniu zawarł umowę, przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu 30 dni wypowiedzenia.

6.1 Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

6.2 Instruktorzy są odpowiedzialni za dzieci od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia.

6.3 Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub bez opieki.

6.4 Osoby nieprzestrzegające regulaminu Szkoły Pływania Swimple lub  regulaminu pływalni mogą zostać skreślone z listy uczestników bez zwracania należności za przepadające zajęcia.

 

7.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorca Piotr Litkowicz, ul. Marymoncka 69a/8, 01-802 Warszawa, tel. 792332260, info@swimple.pl prowadzący firmę Swimple szkoła pływania.

7.2 Dane osobowe podane w procesie rezerwacji miejsca są niezbędne do prawidłowej realizacji szkolenia przez Swimple szkoła pływania, a wgląd do ich treści mają organizator oraz osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie biura.

7.3 Podstawową formą kontaktu ze szkołą pływania jest  Państwa adres mailowy, na który Swimple wysyłać będzie wiadomości wyłącznie dotyczące organizacji szkolenia, obozów, ważnych komunikatów lub nadchodzących zapisów na kolejne semestry pływania.

7. 4 Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji usługi, a odmowa ich podania skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

7.5 Przetwarzane przez Administratora dane mogą zostać powierzone firmom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną szkoły pływania, ale wyłącznie w celach niezbędnych do jej funkcjonowania.

7.6 Państwa dane będą archiwizowane na czas 5 lat od daty zakończenia ostatniego kursu.

7.7 W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.8 Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.9 Pozostałe kwestie są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

7.10 Akceptując powyższy regulamin wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa dla potrzeb prawidłowej realizacji zajęć.

7.11 Każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania na adres email informacji z pkt. 7.3 wysyłając odpowiednią informację z prośbą o wyłączenie subskrypcji na adres info@swimple.pl.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy o ochronie konsumenta.